Specjalizacje

 • Sądowe postępowanie egzekucyjne,

  czynności polegające na:
  a) przygotowaniu:

  • wezwań dłużnika do zapłaty świadczenia określonego w tytule wykonawczym (długu),
  • wniosków o wszczęcie egzekucji skierowanych do organów egzekucyjnych: sądu rejonowego i komornika (nie pomijając przy tym informacji pozyskanych przez wierzyciela o majątku i dochodach dłużnika od podmiotów świadczących tego rodzaju usługi, w tym profil dłużnika),
  • pism wymaganych ze względu na przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym kierowanych do podmiotów spełniających nadzór nad komornikiem,
  • pism kierowanych przez wierzyciela do komornika w ramach współdziałania,
  • skarg na czynności komornika (zaniechanie) i innych środków prawnych przewidzianych w przepisach,

  b) zaznajamianiu się z czynnościami komornika i uzyskiwaniem informacji w celu podjęcia działań zmierzających do zwiększenia efektywności egzekucji.

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,

  czynności polegające na:
  a) przygotowaniu:

  • pism w przebiegu administracyjnego postępowania egzekucyjnego m.in. o wstrzymanie wykonania, odroczenie terminu wykonania obowiązku albo rozłożenie na raty spłat należności pieniężnej,
  • innych pism wpływających na podejmowane czynności (np. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jak również o umorzenie postępowania egzekucyjnego),
  • środków zaskarżenia przykładowo: zarzutów, zażaleń, skarg na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
  • pism w ochronie osób trzecich w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,

  b) pism procesowych w razie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej oraz reprezentowanie strony w procesie.

 • Upadłości i restrukturyzacja,

  reprezentowanie strony przy wszczęciu postępowania i w jego przebiegu oraz przygotowanie wszelkich pism (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne),

 • Upadłość konsumencka

  przygotowywanie: wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą), wnoszonych tak przez wierzyciela, jak i dłużnika, a ponadto reprezentowanie strony przed sądem,

 • Działalność stowarzyszeń

  wszelkie czynności wymagające wiedzy prawniczej (problematyką tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń), jak np. czynności związane z przygotowaniem statutu stowarzyszenia, opiniowanie aktów prawnych podejmowanych w stowarzyszeniu oraz opracowywanie projektów tych aktów, inne czynności związane z działalnością prowadzoną przez stowarzyszenie, w tym przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto udział w Zjazdach i innych posiedzeniach plenarnych, a w ich przebiegu wydawanie opinii w przedmiocie podejmowanych uchwał i wyrażanie stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad.

Powrót

Kontakt

Lex Compendium

+48 606 420 425
kancelaria@lexcompendium.pl
ul. Sokołowska 9/302,
01-142 Warszawa

Odblokuj mapę